Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 14 Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο χώρο ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ,που βρίσκεται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βλαχομάνδρας (σύμφωνα με την αρ. 19/2011 απόφαση Δ.Σ) για να συνεδριάσουμε με τα εξής θέματα της ημερήσιας Διάταξης :

1. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2010 του συνδέσμου.
( Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2010 - έγκριση διαχείρισης πεπραγμένων 2010) .
2. Συζήτηση διαμαρτυρίας φορέων τοπικού Διαμερίσματος Βλαχομάνδρας σχετικά με την πλημμελή και εκτός προβλεπομένων προδιαγραφών λειτουργίας του ΧΥΤΑ από τον εργολάβο.
3. Συζήτηση της από 23-6-2011 αίτηση – καταγγελία της Κ/ξίας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α Τ Ε Ε σχετικά με το κόστος λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
4. Ανάκληση η μη της από 25-5-2011 απόφαση Δ.Σ. για συνέχιση της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του ΧΥΤΑ από την ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ μετά της 15-7-2011 μέχρι ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού .
5. Λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης ΜΠΛΕ Κάδων μετά της 15-7-2011.
6. Συζήτηση αιτημάτων Δήμου Θέρμου και Δωρίδος σχετικά με τοποθέτηση κάδων συλλογής αδρανών και διαχείριση αυτών από τον Σύνδεσμο .
7. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Ε. Π. «Δυτικής Ελλάδος – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Δυτικής Ελλάδος» στην πρόσκληση 074401 για τον κωδικό ΘΠ44 με τίτλο
«Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης ΓΕΝ
  • συμπιεστή απορριμμάτων 24-32 τόνων
  • φορτωτή ελαστιχοφόρο 15 τόνων
  • μεγάλου τριαξονικού φορτηγού 26 τόνων
συνολικού προϋπολογισμό 450.000 €» – μέσω Δήμου Ναυπακτίας (λόγο ύπαρξης Διαχειριστικής Επάρκειας) υπογραφή προγραμματική σύμβαση για την υποβολή πρότασης και υλοποίηση της προμήθειας.
8. Έγκριση δαπανών από 25-5-2011 έως 14-7-2011 ( δαπάνη διέλευσης Ρίο – Αντίρριο).
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου