Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Μαρία Ζιαμπάρα:Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, μιλά στο "ε" για τις εκδηλώσεις της Αποκριάς.PDFΕκτύπωσηE-mail
«Δεν μπορούμε ούτε να σχεδιάσουμε ούτε να υλοποιήσουμε πολιτιστικά προγράμματα χωρίς τη συμμετοχή των δημοτών»,εξηγεί η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Μαρία Ζιαμπάρα. Μιλώντας στο "ε" για τις εκδηλώσεις της Αποκριάς, κάνει λόγο για επιτυχημένα βήματα και αποκαλύπτει εμπλουτισμό και άνοιγμα στον ευρύτερο Δήμο.
Ούτε μήνας δεν συμπληρώθηκε από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων σας και καλείστε να διοργανώσετε τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού. Το γεγονός ότι οι εποχές είναι δύσκολες και τα οικονομικά του Δήμου Ναυπακτίας βρίσκονται στο «κόκ­κινο» δεν είναι εμπόδιο;

Είναι αλήθεια ότι καλούμαστε να διοργα νώσουμε τις φετινές καρναβαλικές εκδη λώσεις σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυ ρία η οποία μπορεί και να δημιουργεί σε ένα μέρος της κοινωνίας μια επιφύλαξη για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης διοργά νωσης στην παρούσα φάση.
Ωστόσο πεποίθησή μας είναι ότι η κρίση που βιώνουμε δεν θα πρέπει να σηματοδο τεί την κατάργηση των θεσμών αλλά να δίνει το έναυσμα για την καλύτερη οργάνω ση και λειτουργία τους. Αυτό, λοιπόν, που χρειάζεται στην προκειμένη περίπτωση είναι η επανεξέταση των δεδομένων και ο σωστός σχεδιασμός. Η επιτυχία και η ανα γκαιότητα των εκδηλώσεων θα πρέπει να υπολογίζονται από τα οφέλη που αφήνουν μετά το τέλος τους στην τοπική κοινωνία.
Ως Δήμος, λοιπόν, έχοντας την αποκλει στική ευθύνη της χρηματοδότησης των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού επιδιώκουμε το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. Σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ γι' αυτό επανατοποθε τούμε όλα τα θέματα σε νέες βάσεις με σχεδιασμό και αυστηρά ορθολογική οικονο μική διαχείριση.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ποιες θα είναι οι ενέργειες σας;
Επιδίωξή μας είναι η διοργάνωση του φετινού καρναβαλιού να εμπλουτιστεί, να αναβαθμιστεί και να λειτουργήσει αποκε ντρωμένα σε όλο το Δήμο Ναυπακτίας. Γι' αυτό θέσαμε δυο κύριους στόχους.
Ο πρώτος στόχος είναι η ενεργοποίηση των δημοτών και η συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμ ματος των φετινών εκδηλώσεων δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, των πολιτιστι κών συλλόγων και του καλλιτεχνικού δυνα μικού του Δήμου μας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να παρουσιαστεί ένα πρό γραμμα που είναι αποτέλεσμα της καλλιτε χνικής και πολιτιστικής δημιουργίας των δημοτών μας.
Ο δεύτερος στόχος είναι η στενή συνερ γασία με τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο έτσι ώστε με τη μορφή χορηγιών, κυρίως σε είδος, να στηριχθούν οι εκδηλώ σεις.
Με αυτό το σκεπτικό προχωράμε στις φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις, γιατί πιστεύουμε ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με σωστό σχεδιασμό και οργάνωση μπο ρούν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην κοινωνική συνοχή και στην τοπική οικονομία.
Άρα να υποθέσω ότι με αυτό το σκεπτικό πριν από οποιαδήποτε άλλη κίνηση κάνατε το «άνοιγμα» προς τη κοινωνία οργανώνο ντας τη συζήτηση που έγινε στο Ξενία για το θέμα των εκδηλώσεων;
Με τη συνάντηση στο ΞΕΝΙΑ κάναμε γνωστό το σκεπτικό μας για εφαρμογή σχεδιασμένης πολιτικής και στον τομέα του Πολιτισμού. Μόνο με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε θα αναδειχθεί ο ουσιαστικός ρόλος των πολιτιστικών διοργανώσεων, που έχει να κάνει τόσο με την αναβάθμιση των κοινωνικών σχέσεων και τη διαμόρφω ση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών, όσο και με την τόνωση της τοπικής οικονομίας, αφού τέτοιου είδους διοργανώσεις συνδέονται και με την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η συμμετοχή της κοινωνίας. Δεν μπο ρούμε ούτε να σχεδιάσουμε ούτε να υλο ποιήσουμε πολιτιστικά προγράμματα χωρίς την ενεργοποίηση των δημοτών. Αυτοί έχουν τον πρώτο ρόλο, αυτοί θα εμπλουτί σουν κάθε δράση με τις ιδέες τους, με το έργο τους και με τη συμμετοχή τους. Ο Δήμος πρέπει να έχει οργανωτικό και συντονιστικό ρόλο, να λειτουργεί σαν «ομπρέλα» που θα αγκαλιάζει, θα στηρίζει και θα προωθεί ενέργειες που εντάσσονται στο πλαίσιο μιας σωστά σχεδιασμένης πολιτιστικής πολιτικής.
Ποια είναι μέχρι σήμερα η εικόνα που έχετε, για συμμετοχή στις εκδηλώσεις από τους δημότες και τι να περιμένουμε να δούμε την περίοδο της αποκριάς; Θα υπάρ χει κάτι ξεχωριστό;
Η κατά γενική ομολογία επιτυχημένη συνάντηση που έγινε στο Ξενία έφερε αμέ σως αποτελέσματα. Σχεδιάστηκε ένα πλού σιο και ιδιαίτερα αξιόλογο πρόγραμμα. Πέρα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνο νταν μέχρι πέρυσι από το σύλλογο «Ναύ πακτος - Πολιτιστικές Διαδρομές» και που σε μεγάλο βαθμό εμπλουτίστηκαν κι αυτές με νέα στοιχεία, θα παρουσιαστούν και εντελώς καινούρια δρώμενα με τη συμμε τοχή κι άλλων συλλόγων και φορέων.
Στο φετινό πρόγραμμα έχουμε μεγάλη συμμετοχή του καλλιτεχνικού δυναμικού της περιοχής μας. Όλο τα έντυπα προβολής των εκδηλώσεων έχουν σχεδιαστεί από τον καθηγητή εικαστικών - ζωγράφο κ. Βασίλη Λουκόπουλο, ενώ με πρωτοβουλία της ζωγράφου Σοφίας Σιδηροπούλου και με την καθοδήγηση του κ. Καμάρα θα στηθεί στην αίθουσα Ναυπακτία εργαστήρι κατασκευής χαρταετού. Να πούμε ακόμα ότι στις φετι νές εκδηλώσεις συμμετέχουν πέντε σχο λές χορού της πόλης μας, η σχολή της Μάρθας Καραλή, της Λίας Αποστολοπούλου, η σχολή 
PASO LATINO, τα χορευτικά των Πυληνίων, του Συλλόγου Ηπειρωτών Ναυπακτίας και Δωρίδας και του Γ. Βαφειά δη.
Καινούριο στοιχείο είναι η έκθεση «Καρναβαλιστών ανάμνησις» με αποκριάτικες στολές και φωτογραφικό υλικό από τις καρ ναβαλικές εκδηλώσεις περασμένων χρό νων.
Ο καθιερωμένος από τις Πολιτιστικές Διαδρομές «Επαχτίτικος Γάμος» φέτος με τη συμμετοχή και του Ιππικού Συλλόγου Ναυπακτίας και Δωρίδας γίνεται ένα ξεχω ριστό δρώμενο. Ο γαμπρός έρχεται με τα άλογα και το συμπεθεριό από την ορεινή Ναυπακτία ενώ η νύφη φτάνει με βάρκα από το Κρυονέρι για να κάνουν το γάμο τους στο λιμάνι. Καταλαβαίνετε ότι θα απο λαύσουμε ένα μοναδικό θέαμα.
Καινοτόμο στοιχείο του φετινού προ γράμματος είναι η διοργάνωση του Κρυμμένου Θησαυρού με θέμα «κι όλο ψάχνω για να βρω το αθάνατο νερό». Πρόκειται για ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο οι μαθητές κυρίως θα έχουν τη δυνατότητα με γρίφους και εκπλήξεις να ανακαλύψουν τις παραδο σιακές κρήνες της Καστρόπολης.
Εκδηλώσεις θα γίνουν στη Ναύπακτο, στο Αντίρριο, στη Σίμου και στο Γαλατά.
Στη φετινή διοργάνωση έχουμε την αμέ ριστη συνεργασία και στήριξη των επαγ γελματικών φορέων, της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, των Εμπορικών συλλόγων Ναυπάκτου και Αντιρρίου καθώς και του συλλόγου Καφεπωλών και Εστιατό ρων.
Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με την ενεργοποίηση των δημοτών, των συλ λόγων και των φορέων στήθηκε ένα πραγ ματικά ξεχωριστό πρόγραμμα.
Μετά το καρναβάλι, τι να περιμένουμε;
Η επόμενη εκδήλωση είναι αυτή της Μ. Παρασκευής που έχει καθιερωθεί τα τελευ ταία χρόνια, η οποία φέτος θα αλλάξει εντελώς φιλοσοφία. Πέρα όμως από τις εκδηλώσεις θα δώσουμε βάρος και σε άλλους τομείς, όπως η επαναλειτουργία της Κινηματογραφικής Λέσχης και η λει τουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων.
ΑΠΟ ΤΟ ''ΕΜΠΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ'''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου